[Impormasyon sa Pagtanggap ng Filipino Caregivers]
Interesado ka bang mag trabaho sa masayang pasilidad ng Azumi En Nursing care facility?
[Filipino nursing staff employment information]
Are you interested in spending an enjoyable time working at Japan's Azumi En nursing care facility?

Kumuha ng Form
Begin by requesting information

Bakit sa Azumi En?
Benefits of working at Azumi En

01.

"Bumati nang nakangiti",
"Mag-alaga nang nakangiti"

Ang Azumi En ay isang napaka gandang establisyemento na pinahahalagahan ang Pisikal at Mental na kalusugan ng mga Manggagawa at Residente

"Greetings with a smile"
"Nursing care with a smile"

Azumi En is a happy workplace that values both physical and mental vitality of its employees and residents.

02.

Ligtas at sapat na pagsasanay sa lenggwaheng Hapon
Ang pagsasanay ng wikang hapon ay tatagal ng tatlong buwan Sa ika-apat na buwan ng magaan na pagsasanay, unti ?unting isasailalim ang mga empleyado sa On-the-job training makalipas na sila'y maging pamilyar sa wikang hapon.
*Ang bawat empleyado ay makatanggap ng sahod habang nasa pagsasanay
*Ang sinumang empleyadong makapasa sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test ) ay makakuha ng pag taas ng sahod.

Useful and Sufficient Japanese language training
Three months Japanese language training course. Our stress-free process has employees gradually begin on-the-job training in their fourth month, after they have gotten used to Japanese.
* Naturally, employees are also paid through the training period.
* Pass the Japanese Language Proficiency Test and get a raise.

03.

Pantay na pag trato sa empleyadong Filipino at Hapon Ang pag taas ng sahod ay nababatay sa Sipag at Resulta ng gawain.
Ang isang empleyado ay may pagkakataong tumaas ang sahod pag nagging dalubhasa sa wikang Hapon at Caregiving Ang empleyadong malilipat sa mas mataas na posisyon ay mabibigyan ng karampatang pagtaas ng sahod

Receive the same treatment as the Japanese staff.
Get raises based on effort and performance.

Get higher pay for obtaining proficiency in Japanese Language and high quality of nursing care. Get promoted and be paid according to your position.

04.

Ang Kompanya ang bahal sa gastos ng pagpunta at paninirahan ng mga empleyado sa Japan.
Ang Leopalace21 ang magbabayad ng lahat ng gastusin na may kaugnayan sa pag proseso ng visa at iba pang kaylangan sa paglalakbay.
Pagkarating ng empleyado sa Japan, Ang kompanya ang mag aasikaso ng paghahanap ng paaralan para sa mga anak ng empleyado at paglalakad ng dokumento sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang mga empleyado ay makahahanap rin ng bahay na matutuluyan sa murang halaga.
Ibang benepisyo:
- Sagot ng Kompanya ang kagamitan para sa pang araw-araw na pamumuhay pati na rin ang gastos sa makakain
- Ipapaliwanag ang tamang proseso sa pag bili ng telepono
- Ang kompanya ay mag bibgay ng pangunang sahod para matugunan ang mga pangunahing pangangaylangan ng mga empleyado.

We provide comprehensive support for everything from travel expenses to living life in Japan.
Leopalace 21 pays all expenses related to travel and obtaining visas. We also provide support after employees get to Japan, helping with administrative procedures and getting employees' children into school. Employees can also rent a place in Japan for less than most people pay. Other benefits:
- We provide all necessary furnishings and appliances and take care of immediate food needs
- We explain how to purchase mobile phones
- We also provide an initial allowance to ensure a stress-free start.

Hindi lang mga Pilipino ang nagtratrabaho sa Azumi En,
pati rin mga banyaga mula sa iba't ibang bansa.
There are many people from the Philippines and other countries working at Azumi En.

Azumi En Grande Tokiwadaira /
Rica Cunanan Katou (Natanggap noong Pebrero 2015)
Azumi En Grande Tokiwadaira / Rica Cunanan Katou (started February, 2015)

Ang Azumi En ay isang lugar kung saan kami'y nagtatrabaho at nag tutulungan sa oras ng pangangailangan. Sa umpisa ay nakakaba pero ang mga katrabaho ko ay handang gumabay at tumulong sakin.
The workplace environment at Azumi En is one where everyone helps each other through difficulties.
Although you may feel anxious at first, don't worry ? your fellow Azumi En staff will be there to help.

Azumi En Grande Tokiwadaira / Jackilyn Cabral Yagi (Natanggap noong Nobyembre 2015)
Azumi En Grande Tokiwadaira / Jackilyn Cabral Yagi (started November, 2015)

Mga 8 buwan na ang nakalipas simula ng nakarating ako sa Japan at nag trabaho sa Azumi En Nahirapan ako sa wikang Hapon, ngunit dumami ang aking nalalaman simula tinuruan ako ng guro kong Hapon.
Hindi madali ang trabaho na Caregiver pero marami akong katrabaho na handang gumabay at tumulong sakin.
Ang pagsisikap sa trabaho at pagbibigay ng ating dedikasyon ay makabubuti saating kinabukasan.
Kaya pag butihin natin ang ating trabaho!!
It's been nearly 8 months since I came to Japan and started working at Azumi En.
Japanese is difficult, but I am studying under a Japanese teacher and have come to understand a lot.
Nursing care work is not easy. However, I always feel at ease when working because my fellow staff are kind and explain things clearly.
Working with seriousness and diligence will be good for our future. Let's give it our best ? together!

Humingi ng form
Requesting information

Tungkol sa Azumi En-Leopalace21
About Azumi En and Leopalace 21

あずみ苑

Ang Azumi En ay isang Caregiving Facility para sa nakatatanda, na pinamamahalaan ng Leopalace21. Mayroon itong mahigit 70 na pasilidad sa buong Japan at patuloy ito sa pag lawak sa hinaharap.
Managed by Leopalace 21, Azumi En is a nursing care facility for elderly Japanese. We have over 70 facilities across Japan and plan to open more.

Leopalace21

Ang Leopalace21 Group ay isang kompanyang kahanay sa Tokyo Stock Exchange at may bilang na 8,000 na empleyado. Binibiyang halaga ng kompanya ang work-and-life balance policy upang sigurading maayos at magaan ang pagtatrabaho ng mga empleyado.
Leopalace21 Group is included in Tokyo Stock Exchange with 8,000 employees. We are focusing on achieving a good worklife balance to ensure employees feel at ease in their workplace.

Kumuha ng Notification form para malaman kung ikaw ay nakapasa.
Please request for notification form for more details.

Kumuha ng notification form
Request notification form

Company:2-54-11 Hon-cho Nakano-ku Tokyo-to 164-0012 JAPAN

Para sa mga korporasyon na may katanungan tungkol sa aplikasyon,
makipag-ugnayan sa amin gamit ng mga sumusunod na contact details:
Companies with questions should contact us via the contact information below.

Leopalace21
International bintact