សូមទំនាក់ទំនងមក

សូមទំនាក់ទំនងមក តម្រូវការ

ឈ្មោះតម្រូវការ

អ៊ីម៉ែល អាស័យដ្ឋានតម្រូវការ

លេខទូរស័ព្ទតម្រូវការ

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

សំនួរ និង សំណើរតម្រូវការ

សូមផ្តល់ពត័មានលំអិតនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកចង់បាន​ ដូចជា ទីតាំង ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះ និងពេលវេលាកំណត់។​​ ​​ ​ (ឧទាហរណ៏​ ) លោកអ្នកចង់ជួកផ្ទះដែល មានបន្ទប់គេង២។​ទីតាំង អាស័យដ្ឋាន ផ្លូវ○○○○○។ ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះក្នុងតម្លៃ ១០០០ដុល្លារ~១៥០០ដុល្លារ។ កំណត់ពេលវេលាជួលផ្ទះ នៅខែ១ ឆ្នាំ២០១៧។ ដំបូងសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ។

បន្ទាប់ពីសួរសំនួររួចរាល់ យើងនឺងផ្ញើរអ៊ីម៉ែលត្រលប់ទៅវិញតាមរយះអ៊ីម៉ែលដែលបានទទួលពីលោកអ្នក។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានទទួលអ៊ីម៉ែលបញ្ជាក់ពីខាងយើងខ្ញុំទេ ប្រហែលជាអ៊ីម៉ែលរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាដូច្នេះហើយសូមពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ែលរបស់លោកអ្នកសារឡើងវិញ។ បើយោងតាមអត្តន័យនៃសំនួររបស់លោកអ្នក ក្រុមហ៊ុនលីអូភែលេស២១យើងខ្ញុំអាចប្រាប់ពត៍មានរបស់ភ្ញៀវទៅកាន់លោកអ្នកបាន។ សូមអានពត៍មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនៃក្រុមហ៊ុនលីអូភែលេស២១។

Leopalace21 Corporation