ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း

ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား

အမည္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အီးေမးလ္လိပ္စာလိုအပ္ခ်က္မ်ား

ဖုန္းနံပါတ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ကုမၸဏီအမည္

ေမးျမန္းလိုသည့္အေၾကာင္းအရာ . ေတာင္းဆိုလိုသည့္အခ်က္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ပိုင္ဆိုင္ေသာအိမ္ျခံေျမအမ်ိဳးအစား၊လိပ္စာ၊ငွားရမ္းခ၊စတင္ငွားရမ္းႏိုင္မည့္အခ်ိန္ကာလစသည္တို႔ကိုျဖည့္စြက္ပါ။ (ဥပမာ) ကြန္ဒို၊အိပ္ခန္း၂ခန္းပါ၀င္သည္။လိပ္စာ-……ျမိဳ႕နယ္္ျဖစ္သည္။ ငွားရမ္းခမွာ1000USD~1500USDျဖစ္သည္။ခန္႔မွန္းေျခ၂၀၁၇ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွစတင္ငွားရမ္းႏိုင္ပါသည္။အေသးစိတ္သိရွိလိုပါကဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္း ေပးပါရန္။

ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီးေနာက္ျဖည့္စြက္ထား ေသာအီးေမးလ္လိပ္စာသု႔ိအတည္ျပဳျပီး ေၾကာင္းအီးေမးလ္ေပးပို႔ပါမည္။ အတည္ျပဳၿပီးေၾကာင္းအီးေမးလ္ေရာက္မလာပါကမိမိထည့္သြင္းထားေသာအီးေမးလ္လိပ္စာမွားယြင္းေနျခင္းသို႔မဟုတ္အီးေမးလ္ပို႔ရာတြင္ျပသနာတစ္စံုတစ္ရာရွိ ေနျခင္းမ်ားျဖစ္ေနႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ့ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။ ေမးျမန္းစံုစမ္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ Leopalace Group ႏွင့္အတူ အက်ိဳးတူပူး ေပါင္းထားေသာကုမၸဏီသို႔ တစ္ဆင့္ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းမ်ားရွိပါသည Leopalace21 Corporation ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈပါ။

Leopalace21 Corporation