Humingi ng form / Request information

Ilagay ang mga kinakailangang impormasyon sa mga sumusunod na form:

Bilang pagtugon sa kasalukuyang problema sa pagkakaloob ng bisa, ang mga tinatanggap na aplikante ay limitado sa mga sumusunod:

 • 1) Mga anak ng Hapon 「kabilang ang mga may dugong Hapon hanggang ikatlo at ikaapat na henerasyon」 na dumayo sa Pilipinas bago magsimula ang digmaan at nanatili sa Pilipinas matapos nito.
 • 2) Mga ipinanganak mula sa pagiisang dibdib (kasal) ng isang Pilipino at isang Hapon matapos ang digmaan.
 • 3) Mga nag-aaruga sa mga batang anak ng Hapon ( Japanese-Filipino).

Ang mga napapabilang sa mga nakasaad na kondisyon ay maaring mapagkalooban ng pang matagalang bisa “ Long Term Resident Visa” na kung saan maaring makapagtrabaho sa bansang Hapon (Japan) nang walang limitasyon / restriksyon.

--

Please fill in the required fields in the form below.

Because of the visa issuing problem, we need to limit our applicants to be following people who are;

 • 1) offsprings (descendant to the 3rd and 4th generation) of Japanese nationals who went to the Philippines before the war and remained there after the war
 • 2) offsprings born between Japanese-Filipino unions after the war
 • 3) raising Japanese Filipino children

They are entitled to a long-term resident visa that allows them to work without restriction as to content. Thank you for your understanding.

Pakilagay ang iyong contact details. / Enter contact information.

Pangalan / Name Required
Araw ng kapanganakan /
Date of birth
Required
Kasarian / Gendar Required
Kinasal, Hindi pa kasal /
Married, Unmarried Required
Tel. Number /
Phone number
Required

Halimbawa:00-000-0000
 • * Kung tatawag mula sa labas ng Japan, i-dial ang country code kasunod ng telephone number.
 • * Tatawagin ka namin kung ang mga papeles na pinadala mo ay hindi umabot sa amin at bumalik sa iyo.
--
Example: 0000-000-0000
 • * If you're contacting us from overseas, please put the country code at the beginning of your phone number.
 • * We may contact you by phone if there is a failure in the delivery of materials. Thank you for your understanding.
E-mail address Required
Halimbawa: dummy@leopalace21.com
--
Example: dummy@leopalace21.com
Address Required
 • Address Line 1
 • Address Line 2
 • Address Line 3
 • Country
 • Postal code

Pumili ng pamamaraan ng pagdala ng papeles / Please select how you would like to the information delivered.

Pamamaraan ng pagdala ng papeles /
Information delivery method
Required

--